يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3005نيروهاي مسلحقرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1392/01/0125000
3005نيروهاي مسلحقرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1391/04/2722000
3005نيروهاي مسلحقرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1389/02/0720000