دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
328نيروهاي مسلحقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/08/202200
328نيروهاي مسلحقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/04/051350
328نيروهاي مسلحقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1391/12/211000
328نيروهاي مسلحقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1388/07/16650