جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
199نيروهاي مسلح70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/08/153100
199نيروهاي مسلحقرص جوشان - کلسيم فورت - -1391/04/191780
199نيروهاي مسلحقرص جوشان - کلسيم فورت - -1390/10/071500