سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2369نيروهاي مسلح90قرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1393/08/306500
2369نيروهاي مسلح90قرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1393/01/016500
2369نيروهاي مسلح90قرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1393/01/016500
2369نيروهاي مسلح90قرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1393/01/013700
2369نيروهاي مسلح90قرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1393/06/0170000
2369نيروهاي مسلحقرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1392/03/026500
2369نيروهاي مسلحقرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1392/04/066500
2369نيروهاي مسلحقرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1388/07/162700
2369نيروهاي مسلحقرص جوشان - استيل سيستئين - 600mg1390/03/223150