چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9205نيروهاي مسلح70قرص - هسا اي - -1393/07/0130000
9205نيروهاي مسلح70قرص - هسا اي - -1393/07/0130000
9205نيروهاي مسلحقرص - هسا اي - -1392/11/0120000
9205نيروهاي مسلحقرص - هسا اي - -1391/07/0117500