پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
187نيروهاي مسلح70قرص - سي لاکس - 750mg1393/06/011400
187نيروهاي مسلحقرص - سي لاکس - 750mg1392/05/021200
187نيروهاي مسلحقرص - سي لاکس - 750mg1392/02/01920
187نيروهاي مسلحقرص - سي لاکس - 750mg1391/06/02800
187نيروهاي مسلحقرص - سي لاکس - 750mg1390/05/10633
187نيروهاي مسلحقرص - سي لاکس - 750mg1388/07/16240