جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10115نيروهاي مسلحقرص - آنتوم - 650mg Jar1392/07/01450
10115نيروهاي مسلحقرص - آنتوم - 650mg Jar1392/06/01280
10115نيروهاي مسلحقرص - آنتوم - 650mg Jar1391/02/01240