سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1894نيروهاي مسلح70قرص - زفيرلوکاست - 20mg FC1392/08/0117000
1894نيروهاي مسلحقرص - زفيرلوکاست - 20mg FC1391/02/108144
1894نيروهاي مسلحقرص - زفيرلوکاست - 20mg FC1390/05/306800
1894نيروهاي مسلحقرص - زفيرلوکاست - 20mg FC1388/07/167600