سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1309نيروهاي مسلح70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1393/04/241500
1309نيروهاي مسلحقرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1392/04/051110
1309نيروهاي مسلحقرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1391/10/01580
1309نيروهاي مسلحقرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/12/06530