جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6382نيروهاي مسلح90قرص - وريکونازول - 200mg1393/09/011094500
6382نيروهاي مسلح85قرص - وريکونازول - 200mg1393/07/011130000
6382نيروهاي مسلح90قرص - وريکونازول - 200mg1393/05/01650000
6382نيروهاي مسلح85قرص - وريکونازول - 200mg1393/04/251094500
6382نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 200mg1392/02/012297350
6382نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 200mg1392/04/061130000
6382نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 200mg1391/11/01713335
6382نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 200mg1392/01/20708957