پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11614نيروهاي مسلحقرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/06/102750
11614نيروهاي مسلحقرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/03/051800
11614نيروهاي مسلحقرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/01/111200
11614نيروهاي مسلحقرص - والپروات سمي سديم - 250mg1391/02/041000
11614نيروهاي مسلحقرص - والپروات سمي سديم - 250mg1389/10/05850