شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1289نيروهاي مسلحقرص - ويتامين آ - 50/000IU1392/04/15800
1289نيروهاي مسلحقرص - ويتامين آ - 50/000IU1390/07/03400
1289نيروهاي مسلحقرص - ويتامين آ - 50/000IU1388/07/16190