پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1392/03/05500
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1392/01/11300
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1390/07/03230
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1388/07/16120