دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1392/03/05500
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1392/01/11300
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1390/07/03230
1279نيروهاي مسلحقرص - وراپاميل - 40mg1388/07/16120