شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9801نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/09/221400
9801نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/03/051200
9801نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/01/11900