جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5766نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1392/04/053200
5766نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1392/06/012400
5766نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1392/09/293500