يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423نيروهاي مسلح90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/09/222100
5423نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/04/051800
5423نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1391/03/031300