شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1393/08/304100
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/06/152750
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1391/06/104100
1871نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/04/202600
1871نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1389/07/271800