جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1393/08/304100
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/06/152750
1871نيروهاي مسلح70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1391/06/104100
1871نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/04/202600
1871نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1389/07/271800