شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/06/041800
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/03/051350
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/01/11900
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/11/25750
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/10/10660
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/05/28550
1275نيروهاي مسلحقرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1390/07/03450