چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4768نيروهاي مسلح90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/05/011190000
4768نيروهاي مسلح85قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/04/181190000
4768نيروهاي مسلحقرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/08/011190000
4768نيروهاي مسلحقرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/011160000
4768نيروهاي مسلحقرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/11/03854000
4768نيروهاي مسلحقرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/12/06667000