شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1273نيروهاي مسلحقرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/12/034500
1273نيروهاي مسلحقرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/04/053900
1273نيروهاي مسلحقرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/09/203000
1273نيروهاي مسلحقرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/05/252500
1273نيروهاي مسلحقرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1390/08/232500