يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2296نيروهاي مسلح90قرص - تاليدوميد - 100mg1393/08/0149000
2296نيروهاي مسلح90قرص - تاليدوميد - 100mg1393/05/20100000
2296نيروهاي مسلحقرص - تاليدوميد - 100mg1390/05/1649000