جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1258نيروهاي مسلحقرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/03/05300
1258نيروهاي مسلحقرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/01/11200
1258نيروهاي مسلحقرص - تري هگزي فنديل - 2mg1391/09/20170
1258نيروهاي مسلحقرص - تري هگزي فنديل - 2mg1390/08/01125
1258نيروهاي مسلحقرص - تري هگزي فنديل - 2mg1388/07/1664