دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1256نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/03/05700
1256نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/01/11520
1256نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 5mg1391/04/11400
1256نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 5mg1390/07/03300