دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1255نيروهاي مسلح70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/01400
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/03/05340
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1391/10/01190
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1390/07/03150