پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1255نيروهاي مسلح70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/01400
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/03/05340
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1391/10/01190
1255نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 2mg1390/07/03150