شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1253نيروهاي مسلح70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1393/11/01350
1253نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/03/05340
1253نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/01/11200
1253نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 1mg1391/03/30160
1253نيروهاي مسلحقرص - تري فلوپرازين - 1mg1390/07/03100