چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1252نيروهاي مسلحقرص - تريامترن اچ - -1392/03/05450
1252نيروهاي مسلحقرص - تريامترن اچ - -1392/01/11300
1252نيروهاي مسلحقرص - تريامترن اچ - -1391/05/28250
1252نيروهاي مسلحقرص - تريامترن اچ - -1390/07/03198
1252نيروهاي مسلحقرص - تريامترن اچ - -1388/07/16100