جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1242نيروهاي مسلح70قرص - ترازودون - 50mg FC1393/11/01750
1242نيروهاي مسلحقرص - ترازودون - 50mg FC1392/03/05680
1242نيروهاي مسلحقرص - ترازودون - 50mg FC1392/01/11500
1242نيروهاي مسلحقرص - ترازودون - 50mg FC1391/05/24400
1242نيروهاي مسلحقرص - ترازودون - 50mg FC1390/07/03320
1242نيروهاي مسلحقرص - ترازودون - 50mg FC1388/07/16253