پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5635نيروهاي مسلحقرص - تيزانيدين هيدروکلرايد - 4mg1392/09/07600
5635نيروهاي مسلحقرص - تيزانيدين هيدروکلرايد - 4mg1391/09/204900
5635نيروهاي مسلحقرص - تيزانيدين هيدروکلرايد - 4mg1388/07/162938