پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1225نيروهاي مسلحقرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/03/053400
1225نيروهاي مسلحقرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1390/07/032000