شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1221نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/12/122500
1221نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/03/052000
1221نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1391/04/031200
1221نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1390/07/031000
1221نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1388/07/16600