شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/12/121000
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/03/05700
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1391/04/03400
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1390/07/03360
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1388/07/16200