شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/12/121000
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/03/05700
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1391/04/03400
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1390/07/03360
1222نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1388/07/16200