يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1220نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/12/12600
1220نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/03/05400
1220نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1391/04/03210
1220نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1390/07/03180
1220نيروهاي مسلحقرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1388/07/16100