سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1217نيروهاي مسلح90قرص - تيوگوانين - 40mg1393/05/0175000
1217نيروهاي مسلحقرص - تيوگوانين - 40mg1392/05/01219000
1217نيروهاي مسلحقرص - تيوگوانين - 40mg1389/08/0321500