يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/08/201500
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/03/051000
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/04/051000
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1391/12/12700
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1391/09/20450
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1390/07/03370
1293نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1388/07/16220