پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1292نيروهاي مسلح70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/05/10800
1292نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/04/10600
1292نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1391/10/10400
1292نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1390/07/03180
1292نيروهاي مسلحقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1388/07/16100