دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1209نيروهاي مسلحقرص - تئوفيلين - 200mg SR1392/03/05550
1209نيروهاي مسلحقرص - تئوفيلين - 200mg SR1391/07/03360
1209نيروهاي مسلحقرص - تئوفيلين - 200mg SR1390/07/03240
1209نيروهاي مسلحقرص - تئوفيلين - 200mg SR1388/07/16150