سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1197نيروهاي مسلح70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1393/08/017500
1197نيروهاي مسلح70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1393/08/017500
1197نيروهاي مسلح70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1393/08/017500
1197نيروهاي مسلحقرص - تربينافين - 250mg S.tab1392/04/055400
1197نيروهاي مسلحقرص - تربينافين - 250mg S.tab1391/07/154000
1197نيروهاي مسلحقرص - تربينافين - 250mg S.tab1389/08/032500