پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1893نيروهاي مسلحقرص - ترازوسين هيدروکلرايد - 5mg1392/04/05900
1893نيروهاي مسلحقرص - ترازوسين هيدروکلرايد - 5mg1390/07/03300