سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1892نيروهاي مسلحقرص - ترازوسين هيدروکلرايد - 2mg1392/04/05600
1892نيروهاي مسلحقرص - ترازوسين هيدروکلرايد - 2mg1390/07/03190