پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13524نيروهاي مسلح90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/06/0114500
13524نيروهاي مسلح90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/06/0114500
13524نيروهاي مسلح90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/05/0110000
13524نيروهاي مسلح85قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/04/1816000
13524نيروهاي مسلح85قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/04/1814500
13524نيروهاي مسلحقرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/07/2723000
13524نيروهاي مسلحقرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/04/0414500
13524نيروهاي مسلحقرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/04/2814500
13524نيروهاي مسلحقرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1390/10/1819800