جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2465نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1392/03/051500
2465نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1392/01/111100
2465نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1391/02/02850
2465نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1388/07/16500