جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/05900
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/07/03470
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1388/07/16260