سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/05900
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/07/03470
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1388/07/16260