شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/05900
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/07/03470
1193نيروهاي مسلحقرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1388/07/16260