چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8448نيروهاي مسلح70قرص - سورافنيب - 200mg1393/06/011530000
8448نيروهاي مسلح70قرص - سورافنيب - 200mg1393/06/011530000
8448نيروهاي مسلح70قرص - سورافنيب - 200mg1393/05/011396000
8448نيروهاي مسلح70قرص - سورافنيب - 200mg1393/04/181396000
8448نيروهاي مسلحقرص - سورافنيب - 200mg1391/05/11642000