سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
39568نيروهاي مسلح90قرص - سديم فنيل بوتيرات - 500mg1393/06/0187000
39568نيروهاي مسلح90قرص - سديم فنيل بوتيرات - 500mg1393/04/2585000
39568نيروهاي مسلحقرص - سديم فنيل بوتيرات - 500mg1392/06/0540000
39568نيروهاي مسلحقرص - سديم فنيل بوتيرات - 500mg1390/05/0120000