پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2248نيروهاي مسلحقرص - سديم بنزوات - 500mg1392/06/287600
2248نيروهاي مسلحقرص - سديم بنزوات - 500mg1391/07/123600
2248نيروهاي مسلحقرص - سديم بنزوات - 500mg1391/05/032900
2248نيروهاي مسلحقرص - سديم بنزوات - 500mg1389/08/302250